സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻഡ്

(DIRECT RECRUITMENT)

Applications are invited online only from qualified candidates for appointment in
the under mentioned post in Kerala Government Service. Before applying for the post
candidates should register as per One Time Registration through the official website of
Kerala Public Service Commission. Candidates who have already registered can apply
through their Profile.
1 Department/Name of Institution : Government Secretariat/Kerala Public Service
Commission/ Advocate General’s Office (Ernakulam)/
Local Fund Audit Department/ Office of the Vigilance
Tribunal/ Special Judge and Enquiry Commissioner
Office

2 Name of Post : Assistant / Auditor
3 Scale of pay : Rs. 27800-59400/-
4 Number of vacancies : Not estimated.

The Ranked list of selected candidates published by the Commission in response
to this notification shall remain in force for a minimum period of one year provided that the
said list will continue to be in force till the publication of a new list after the expiry of the
minimum period of one year or till the expiry of three years whichever is earlier. Candidates
will be advised from the said list against the vacancies noted above and that may be reported
to the Commission in writing during the period of the currency of the list.

5 Method of appointment : Direct Recruitment
6. Age limit : 18-36. Only candidates born between 02.01.1981 and
01.01.1999 (both dates included) are eligible to apply for
this post with usual relaxation to Scheduled Castes,
Scheduled Tribes and Other Backward Communities (For
other conditions regarding the age relaxation please see
part 2 of the General Conditions).

Note:
a. Only one ranked list will be published in pursuance of this notification and candidates will be

advised from that list against all the vacancies reported for the post from all the
Departments mentioned above. As such a candidate need send only one application.
Candidates will be advised for recruitment to each Department according to the order in which
vacancies are reported from each Department and in accordance with the ranks secured by
them subject to the rules of reservation and rotation in force. Once advised his/her turn will be
over and he/she will have no further claim for being considered for appointment from the
ranked list to another department. As common ranked list is prepared for more than one
department on the basis of a common written examination, a candidate appointed in a
department and relieved for want of vacancy can reregister his/her name in the office of Kerala
Public Service Commission and in such case he/she will be advised for appointment against
the next vacancy reported from any of the above mentioned Departments and he / she will
forfeit his/her probation in the parent department. For reappointment in the parent department
itself, no registration is necessary but one has to wait till vacancy arises in that Department.
Candidates will have no right to claim initial appointment to any particular department.
b. 3% of the total vacancies reported shall be reserved for eligible DA candidates (Candidates
with Locomotor Disability/ Cerebral Palsy, Low Vision, Hearing Impairment Vide G.O.
(P).No.1/2013/SJD Dated 03.01.2013).
7. Qualifications :-
A Degree in any faculty from a recognised University or its equivalent.
Note: KS & SSR Part II Rule 10(a) (ii) is applicable.

8. Mode of submitting applications :-
a. Before applying for the post, candidates shall register as per ‘ONE TIME
REGISTRATION’ with the Official Website of Kerala Public Service Commission
www.keralapsc.gov.in. Those who have registered shall apply by logging on to their
profile using their User-ID and password. No application fee is required. Candidates
can view, rectify defects and have print –outs of the details in the Profile by clicking
the link Registration Card after entering the Home Page. Candidates are responsible
for the correctness of the personal information and secrecy of password and they shall
keep in mind the User ID for further communication with the Commission.
Applications once submitted will be received as provisional and the particulars shall

not be deleted or altered after submission. Applications which are submitted not in
accordance with the instructions given on the website will be summarily rejected.
Documents to prove qualification, experience, community, age etc. have to be
produced as and when called for. For details refer the General Conditions given in
Part II of the Notification.
b. Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR card as ID Proof
in their profile.
9. Last date for receipt of applications: – 17.01.2018 Wednesday up to 12.00

midnight.

10. Website Address :- ‘www.keralapsc.gov.in

ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി TEC ൽ പ്രത്യേക Weekend/Regular/Evening ബാച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു .
പരീക്ഷാ സിലബസിനനുസൃതമായി ചിട്ടയായി ക്രമീകരിച്ച ക്ലാസുകൾ മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിൽ നിരവധി വർഷത്തെ മുൻപരിചയമുളള അധ്യാപകർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വിഷയങ്ങൾ തിരിച്ചുളള study materials, Doubt clearance sessions, Practice tests എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് കോഴ്സ്.
Weekend/Regular/Evening ബാച്ചുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു.
അഡ്മിഷനായി സമീപിക്കുക :
TECGATE
www.tecgate.in
കൊച്ചി : 8592005516
കോഴിക്കോട് : 8592005514
തൃശൂർ : 8592005513

ISRO-LPSC Recruitmentc2017 of 17 Technical Assistant

ISRO-Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Thiruvananthapuram invites applications for the recruitment of various Posts.

Post Details
* No.of Posts: 17
1) Technical Assistant: 07
Departments: Mechanical-04, Photography-01, Electrical-02.
Qualification: First Class Diploma in related stream.

2) Hindi Typist: 01
Qualification:
* Graduation in Arts/Science/Commerce/Management/Computer Applications with First Class as declared by the University. The candidates should have studied Hindi as one of the subjects at Matriculation/Degree level or passed either of these examinations in Hindi medium.
* Hindi Typewriting speed @ 25 words per minute on Computer.
* Knowledge in English Typewriting is desirable.

3) Technician ‘B’: 07
Trades: Fitter-05, Electronic Mechanic-02.
Qualification: SSC pass + ITI/NTC/NAC in Related Trade.

4) Fireman ‘A’: 01
Qualification: Should satisfy the prescribed Physical Fitness/Endurance Test standards

5) Catering Attendant ‘A’: 01
Qualification: SSLC/SSC pass or equivalent.

On-line recruitment portal will be available from: 05.12.2017

Last Date For Online Application: 18.12.2017.

LINK: CLICK HERE

Indian Air Force Recruitment 2017-18 for Airman Group X Trades, Airman Group Y Trades posts

 

Indian Air Force Jobs Notification for the positions of  Airman Group X (Technical) Trades, Airman Group Y (Non-Technical) Trades.Interested and Eligible Candidates can apply for the vacant posts.
Last Date for Submission of Application is on January 12th, 2018..
Post and Vacancies :- 
1.Airman Group X (Technical) Trades
2.Airman Group Y (Non-Technical) Trades
Job Location – New Delhi
Educational Qualification: Passed Intermediate/10+2/ Equivalent examination with Mathematics, Physics and English with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English OR Passed Three years Diploma Course in Engineering in any stream for S.no-1. Passed Intermediate / 10+2 / Equivalent Examination in any stream/subjects approved by Central / State Education Boards with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English OR Passed 10+2/Intermediate/ equivalent exam with Physics, Chemistry, Biology and English with a minimum of 50% marks in aggregate and 50% marks in English for S.no – 2.
Age Limit: Candidate born between 13 January 1998 and 02 January 2002 (both days inclusive)
Salary Structure:-
1.Airman Group X (Technical) Trades – Rs. 33100/- Per Month
2.Airman Group Y (Non-Technical) Trades – Rs. 26900/- Per Month
 
Selection Process:- The candidate’s selection will be happening as per the below process.
Written Test
Adaptability Test-1
Physical Fitness Test (PFT)
Adaptability Test-2
Medical Examination
 
Application Fee: Applicants who wanted to participate for Indian Air Force should pay the below charges through Online using Debit Cards/ Credit Cards/Internet Banking through payment gateway or challan.
 
Examination Fee: Rs. 250/- (Rupee two hundred fifty only)
Important Dates:-
Closing Date: 12/01/2018

Bharat Manav Kaushal Vikas Yojana Recruitment for 16415 Vacancies

Bharat Manav Kaushal Vikas Yojana Recruitment Notifications 2017. Bharat Manav Kaushal Vikas Yojana is inviting applications for various fields of 16415 Vacancies. Interested and Eligible Candidates can apply for the posts.
Last Date for Submission of Application is on December 15th, 2017…
Post and Vacancies :- 
Junior Engineer – 1678 Posts
Assistant Engineer – 2076 Posts
Lower Division Clerk – 1123 Posts
Primary Teacher – 2200 Posts
Staff Nurse – 1100 Posts
Community Health Worker – 1650 Posts
Upper Division Clerk – 197 Posts
Office Assistant – 750 Posts
Multi Tasking Staff – 924 Posts
Computer Operator – 660 Posts
Job Location – New Delhi
 
Address For The Job
BHARAT MANAV KAUSHAL VIKAS YOJANA Instutional Area, Karkarduma, Delhi-110092
Document Verification
All candidate are required to come for document verification. Those failing to do so will not be considered for final selection. Candidates are also required to submit all documents in original for verification at the time of document verification.
Selection Procedure
(i)  SC, ST, OBC and PH candidates, who are selected on their own merit without relaxed standards, along with candidates belonging to other communities, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST, OBC and PH candidates will be accommodated against the general/unreserved vacancies in the post as per their position in the overall Merit List or vacancies earmarked for their category, whichever is advantageous. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SCs, STs, OBCs and PH candidates who are lower in merit than the last general candidate on merit list of unreserved category but otherwise found suitable for appointment by relaxed standard.
(ii) A person with physical disability (OH/HH/VH) who qualifies the examination under General standards can be appointed against and reserved vacancy provided the post is identified suitable for person with disability of relevant category.
(iii) Physically Handicapped (OH/HI-I/VH) category candidates who qualifies on the basis of relaxed standards viz. age limit, experience or qualifications, permitted number of chances in written examination, extended zone of consideration, etc. is to be counted against reserved vacancies and not against General Vacancies subject to fitness of such candidate for selection. Such candidates may also be recommended at the relaxed standards to the extent the number of vacancies reserved for them, to make up for the deficiency in the reserved quota, irrespective of their rank in the order of merit.
(iv) Success in the examination confers no right of appointment unless the selection commission is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects of appointmentto the service / post.
(v) The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all stages of the examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. if, on verification, at any time before or after the written examination, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Institution .